//Hoće li se inzulin plaćati, znat će se tek u veljači

Hoće li se inzulin plaćati, znat će se tek u veljači

‘Konačna cijena na listama lijekova još nije utvrđena’

„Postupak javnog nadmetanja cijena lijekova, na koji stižu mnogobrojni prigovori, je tek započeo. Cijela procedura javnog nadmetanja cijena za osnovnu i dopunsku listu lijekova uobičajeno svake godine traje nekoliko mjeseci, od prve odluke do konačnih cijena u listama lijekova. Postupci započeti u studenom, obično zbog rokova (Pravilnik, ZUP), završavaju krajem veljače“, priopćili su iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), a nakon što se u medijima proteklih dana naveliko govorilo o cijenama lijekova i uvođenju doplata za određene lijekove.

Sve ovo posljedica je procedure kod tzv. referenciranja cijena lijekova.  Naime, radi se o redovitom postupanju koje HZZO provodi prema Pravilniku o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvještavanja o cijenama na veliko iz 2013. godine. HZZO je obvezan provoditi postupak javnog nadmetanja za utvrđivanje cijena lijekova koji se već nalaze na važećoj osnovnoj i dopunskoj listi lijekova HZZO-a sukladno odredbama i prema predviđenoj proceduri koja je utvrđena navedenim Pravilnikom, ako se tijekom godine na važećim listama lijekova HZZO-a nađu lijekovi različitih cijena unutar referentnih skupina.

Tijekom postupka, HZZO u definirane skupine i podskupine rasporedi lijekove s liste lijekova i ovisno o tome koji lijek ima 5% prometa zadnja 3 mjeseca, utvrdi se razina cijene lijeka za HZZO. 

„Nakon objave javnog nadmetanja na web stranicama HZZO-a, postupak nije konačan, već na njega postoji mogućnost žalbe i na objavljene cijene Nositelji odobrenja moraju dostaviti svoje očitovanje“, poručuju iz HZZO-a.

Nakon dobivenih odluka (rješenja) na uložene žalbe i temeljem dostavljenih očitovanja nositelja odobrenja o prihvaćanju/ne prihvaćanju referentne cijene za pojedini lijek, HZZO počinje pripremu cjelovitih lista s cijenama lijekova koji se propisuju na recept: lijekovi se razvrstavaju na osnovnu i dopunsku listu lijekova i kao takve ih, tek tada HZZO upućuje Upravnom vijeću HZZO-a na donošenje konačnih odluka o prihvaćanju cijena lijekova (tada se pripremaju prijedlozi za donošenje Odluke o utvrđivanju osnovne liste lijekova i Odluke o utvrđivanju dopunska liste lijekova). Na osnovnu listu lijekova staviti će se lijekovi čija je cijena na razini referentne cijene ili niža, a na dopunsku listu lijekova staviti će se lijekovi čija je razina cijene viša od referentne cijene.

„Niti jedna cijena lijeka ne mora biti nužno ‘nepromjenjiva’ ako za odstupanje od spomenutog Pravilnika postoji neko opravdanje jer se tijekom cijele godine, Nositeljima odobrenja ostavlja mogućnost da predlože, s detaljnim obrazloženjem, višu cijenu lijeka, a za koju svoju suglasnost mora dati ministar nadležan za zdravstvo“, stoji u HZZO-ovom priopćenju.

I.D.

Doktore, hitno!