Splićani, imate pravo na besplatni odvoz glomaznog otpada!

 

BESPLATNI ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

 

 1. i 16. MEJE/VAROŠ
 2. i 17. ŠPINUT/VAROŠ
 3. i 18. GRAD/LUČAC/MANUŠ
 4. i 19. BAČVICE/GRIPE
 5. i 20. LOKVE/BLATINE/ŠKRAPE
 6. i 21. BOL/PLOKITE
 7. i 22. KMAN/KOCUNAR
 8. i 23. SUĆIDAR/PUJANKE
 9. i 24. RAVNE NJIVE/BRDA
 10. i 25. NESLANOVAC/MEJAŠI
 11. i 26. VISOKA/SPLIT 3
 12. i 27. ŽNJAN/TRSTENIK
 13. i 28. MERTOJAK/SIROBUJA/ŠINE
 14. i 29. M.O. STOBREČ/ŽRNOVNICA/KMAN
 15. i 30. M.O. SRINJINE/SITNO GORNJE/SITNO DONJE/SLATINE

 

Čistoća podsjeća građane da imaju pravo na besplatan odvoz glomaznog otpada.

Splitska Čistoća d.o.o. Split obavijestiti će građane sa slijedećim računom za odvoz otpada o terminima i načinima odvoza glomaznog otpada po kotarevima i mjesnim odborima te načinu na koji imaju pravo jednom godišnje, samo za svoju potrebu (u slučaju, primjerice, promjene namještaja), zatražiti besplatan odvoz glomaznog otpada. Obavijest o tome bit će tiskana na poleđini računa za prosinac.

Uz raspored i upute za odvoz glomaznog otpada, građani će biti obaviješteni i o mogućnostima odlaganja otpada u reciklažno dvorište Karepovac te u mobilna reciklažna dvorišta.

Komunalno redarstvo grada Splita, sukladno Odluci o komunalnom redu, ima ovlasti prekršajno kažnjavati fizičke i pravne osobe koje svoj otpad nepropisno odlažu.

Električni i elektronički (EE) otpad građani mogu predati koncesionaru Tehnomobil d.o.o. koji dolazi na njihovu adresu i besplatno na kućnom pragu preuzima EE otpad.

Važno je istaknuti kako građevinski otpad nije dozvoljeno ostavljati na javno prometnim površinama i tu vrstu otpada Čistoća ne odvozi. Svi oni koji imaju takav otpad moraju ga zbrinuti o svom trošku na način da ga predaju ovlaštenim pravnim osobama koji imaju dozvolu i mogućnosti zbrinjavanja građevinskog otpada.

Svako nepropisno odlaganje otpada može se prijaviti elektroničkom poštom Komunalnom redarstvu Grada Splita kao i putem mrežne aplikacije „Gradsko oko“.

Doktore, hitno!